Nabava

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Dokumenti potrebni za Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – „Nabava udžbenika obveznih i izbornih predmeta za učenike Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ u Rijeci za školsku godinu 2021./2022. nalaze se u privitku: