Kraj nastavne godine

Poštovani roditelji,

Vezano uz završetak nastavne godine 2022./23. i važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika, obratite pažnju na sljedeće informacije.

  1. Na sjednicama Razrednih vijeća na prijedlog razrednika, utvrdit će se ocjene iz vladanja za svakog učenika. Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje učitelj, odnosno nastavnik nastavnih predmeta, a ocjenu iz vladanja Razredno vijeće na prijedlog razrednika
  2. Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet kao i ocjenu iz vladanja, utvrđuje se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine
  3. Zahtjev za preispitivanje ocjene iz vladanja, kao i za preispitivanje zaključne ocjene iz pojedinog nastavnog predmeta podnosi roditelj, staratelj…  do 26.6.2023.g (do 12:00 sati) od završetka nastavne godine (21.06.23.) Učiteljskom vijeću. Zahtjevi za preispitivanje moraju biti predani osobno ili mailom, ravnatelju Škole (ravnatelj@kat-os-jpavlisic.hr). Ako se radi o nezadovoljstvu zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta, učenik/ca polaže predmetni ispit pred Povjerenstvom. Povjerenstvo ima tri člana koje određuje Učiteljsko vijeće. Polaganje ispita provodi se u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Način polaganja ispita pred Povjerenstvom uređuje se Statutom Škole. Ako se radi o nezadovoljstvu zaključnom ocjenom iz vladanja, nakon preispitivanja, Odluka o ocjeni iz vladanja Učiteljskog vijeća je konačna
  4. Pisani zahtjev roditelja učenika za prestanak pohađanja nastave izbornog predmeta podnosi se Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja 2023.g za sljedeću šk.g 2023./24.
  5. Ukidanje pedagoške mjere upozorenja moguće je u slučaju promjene ponašanja učenika. Odluku o ukidanju pedagoške mjere donosi tijelo koje ju je donijelo
  6. Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta, Škola organizira pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati. Trajanje dopunskog rada utvrđuje Učiteljsko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu. U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada, ostvari očekivane ishode, učitelj zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, učitelj upoznaje učenika na zadnjem satu dopunskog rada. Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, nakon dopunskog rada, ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine. Popravni ispit polaže se pred ispitnim Povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena Povjerenstva je konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se Statutom Škole. Termine održavanja popravnih ispita određuje Učiteljsko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.